Castelle_Savannah_BarStool

Savannah Bar Stool

W – 21″ D – 26.5″ H – 48″ SH – 30″